БАБХ: Безконтролно пуснати животни и какви са правомощия на местната администрация

БАБХ: Безконтролно пуснати животни и какви са правомощия на местната администрация
Източник: Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)

Във връзка със зачестили сигнали и медийни публикации, касаещи безконтролно пуснати животни нанасящи щети върху селскостопанско имущество и създаващи предпоставка за пътнотранспортни произшествия,  Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) изготви и изпрати официално писмо до всички кметове на общини, областни управители, Националното сдружение на общините и директорите на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ). Основната тема на писмото са законовите задължения на местната администрация, както и на ОДБХ, свързани с безконтролно пуснатите селскостопански животни.

Съгласно действащото българско законодателство, процедурата по разрешаване на въпросните казуси е разписана в Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ), уреждащ опазването на селскостопанското имущество от повреди, унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания, както и реда за обезщетяване на причинените вреди. Съгласно този закон кметовете на общините организират, ръководят и контролират опазването на селскостопанското имущество на територията на общината и в случай на установяване на добитък, пуснат в селскостопански земи в нарушение на законни разпоредби, когато е собственост на гражданин или на неизвестно лице, се задържа от органите на полската охрана, която се назначава със заповед на кмета на района или кметството.

БАБХ е в тясно сътрудничество с местните власти и оказваме съдействие, но инициативата е на общинските администрацията.