Спасен е млад екземпляр от вида Горска ушата сова (Asio otus)

Във Враца наскоро спасиха птица от защитен вид сова
Спасен е млад екземпляр от вида Горска ушата сова (Asio otus)

На 30 май е намерена сова в безпомощно състояние в град Бяла Слатина. Птицата е забелязана в тревните площи на градско парково пространство, като по данни на местни жители, покривите на сградите в района на парка се обитават от сови.

Със съдействието на служители в Община Бяла Слатина, совата незабавно е транспортирана до РИОСВ-Враца. При първоначален оглед е установено, че младият екземпляр от вида Горска ушата сова (Asio otus) е с видима травма на долен крайник.

Предвид необходимостта от установяване състоянието и оказване на необходимата ветеринарномедицинска помощ на птицата, експерти от инспекцията предприеха незабавни мерки за изпращането на ранения екземпляр към Спасителен център за диви животни в гр. Стара Загора още в деня на постъпване на сигнала.

Горската ушата сова (Asio otus) е защитен вид, включен в Закона за биологичното разнообразие. Защитените видове, включени в Закона за биологичното разнообразие се забраняват:

  • всички форми на умишлено улавяне, убиване, преследване, обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване или миграция;
  • унищожаване или вземане на яйца; 
  • разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; 
  • вземане на намерени мъртви екземпляри;
  • притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри, както и тяхното препариране.

Лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, което без умисъл е ранило или убило екземпляр от животински вид от Приложение № 3 в Закона за биологичното разнообразие, е длъжно да уведоми за това най-близкия регионален орган на Министерството на околната среда и водите или на Изпълнителната агенция по горите в срок до три дни.